Τεχνολογία

Στην εταιρεία Delta Pi Systems υλοποιούμε λύσεις χρησιμοποιώντας τις καταλληλότερες γλώσσες προγραμματισμού όπως javascript, lisp, octave, perl, python, R, ruby και smalltalk.

  • Javascript: είναι η πιο δημοφιλής client-side γλώσσα προγραμματισμού για το διαδίκτυο.
  • lisp: είναι μια γενικής χρήσης, πολλαπλών παραδειγμάτων γλώσσα προγραμματισμού. Υποστηρίζει ένα συνδυασμό δομημένων, συναρτησιακών, και αντικειμενοστραφών προγραμματιστικών παραδειγμάτων. Ως μια δυναμική γλώσσα προγραμματισμού, διευκολύνει την εξελικτική και σταδιακή ανάπτυξη λογισμικού, με επαναληπτική μεταγλώττιση σε αποτελεσματικά εκτελέσιμα προγράμματα.
  • octave: είναι μια υψηλού επιπέδου διερμηνευόμενη γλώσσα, η οποία προβλέπεται κυρίως για αριθμητικούς υπολογισμούς. Χρησιμοποιούμε την octave για την αριθμητική βελτιστοποίηση που πραγματοποιείται από το VeltiSynthesis
  • perl: είναι μία υψηλού επιπέδου, γενικής χρήσης, διερμηνευόμενη, δυναμική γλώσσα προγραμματισμού.
  • python: είναι μια διερμηνευόμενη, γενικής χρήσης υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού, της οποίας η φιλοσοφία σχεδιασμού δίνει έμφαση στην αναγνωσιμότητα του κώδικα. Το σLevel είναι προγραμματισμένο σε python, κάνοντας χρήση διαφόρων βιβλιοθηκών. Το VeltiSynthesis, επίσης, είναι γραμμένο σε django, ένα web framework για python.
  • R: είναι μια γλώσσα και περιβάλλον για στατιστικούς υπολογισμούς και γραφικά.
  • ruby: είναι μία δυναμική, γενικής χρήσης αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού, η οποία συνδυάζει σύνταξη εμπνευσμένη από την Perl με χαρακτηριστικά παρόμοια με της Smalltalk. Το προϊόν σERP είναι προγραμματισμένο σε ruby on rails που είναι ένα web framework για τη ruby.
  • smalltalk: είναι μια αντικειμενοστραφής, δυναμικών τύπων, ανακλαστική γλώσσα προγραμματισμού. Η βιβλιοθήκη του βέλτιστου σχεδιασμού πειραμάτων είναι γραμμένη σε smalltalk.